Vedtægter for Dansk Værktøjsmaskinforhandler Forening (DVF)

1 – Foreningens navn, formål og hjemsted

Foreningens navn er Dansk Værktøjsmaskinforhandler Forening (DVF).

Formålet med foreningen er at fremme samarbejdet mellem medlemmerne og skabe et loyalt og kollegialt forhold i konkurrencen, herunder samarbejde mellem medlemmerne i forhold til udstillinger, service, gebyrer etc., samt synliggøre foreningen i øvrigheden og varetage medlemmernes interesser over for myndigheder og lovgivning.

Foreningens hjemsted er København.

2 – Medlemmer

Medlemmer kan optages i foreningen, såfremt de markeds- og lagerfører eget produktprogram af nye CNC-maskiner på eksklusivbasis, og har egen teknisk serviceorganisation.

En virksomhed som søger optagelse i foreningen skal godkendes af minimum 50% af medlemmerne.

Godkendelse af et nyt medlem skal ske på et medlemsmøde.

Det er desuden en betingelse, at foreningens medlemmer er kollektivt medlem af Det Danske Handelskammer.

3 – Gebyr, kontingent og regnskab

For optagelse i foreningen betales et indmeldelsesgebyr, der fastsættes på hvert års generalforsamling.

Det årlige medlemskontingent fastsættes på hvert års generalforsamling og opkræves umiddelbart herefter. Betaling 30 dage efter fakturadato. Manglende betaling medfører eksklusion.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Revisionen, der vælges af generalforsamlingen, skal revidere årsregnskabet i overensstemmelse med god revisionskik og foretage kritisk gennemgang af foreningens regnskabsmateriale og dens forhold i øvrigt.

Revisionen skal ved påtegning af regnskabet bekræfte, at den har revideret dette.

4 – Udmeldelse og eksklusion

 1. Udmeldelse kan finde sted pr. 31. dec. ved skriftlig meddelelse til formanden.
 2. Udmeldelse skal finde sted, når et medlem ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab.
 3. Når et medlem forhold kan afstedkomme eksklusion, skal dette behandles af foreningens medlemmer ved et medlemsmøde.

Eksklusion kan foretages, når ¾ af foreningens medlemmer tilslutter sig dette.

5 – Bestyrelse/forretningsudvalg

Bestyrelsen består af et forretningsudvalg.

Der vælges 1 formand og 1 næstformand samt 1 kasserer ved den årlige generalforsamling.

Valgperioden er 2 år for posten som formand og næstformand. Formand, næstformand og kasserer kan genvælges.

Der føres protokol over møderne, der underskrives af forretningsudvalget.

6 – Generalforsamlinger

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Hvor intet andet er bestemt i vedtægterne, afgøres enhver beslutning med simpelt stemmeflertal. Hvert medlem har en stemme. Et medlem kan lade sig repræsentere ved et andet medlem med skriftlig fuldmagt, men intet medlem kan afgive mere end 2 stemmer.

Der føres protokol over forhandlingerne. Protokollen underskrives af dirigenten, hvorefter den har fuld beviskraft. Kopi af protokol fremsendes til samtlige medlemmer.

7 – Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, så vidt muligt i januar kvartal. Skriftlig indkaldelse mindst 14 dage før afholdelse.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Årsberetning.
 3. Forelæggelse af regnskab.
 4. Forelæggelse af budget, fastlæggelse af kontingent og indmeldelsesgebyr.
 5. Valg af formand og næstformand, når dette er påkrævet ifølge vedtægterne.
 6. Valg af kasserer.
 7. Valg af revisor.
 8. Forslag og eventuelt.

8 – Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst halvdelen af medlemmerne finder det fornødent og fremsender skriftlig meddelelse til formanden herom.

På en ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles det, der har forårsaget dens indkaldelse.

9 – Ændringer af foreningens vedtægter

Ændring af nærværende vedtægter kan kun vedtages på en generalforsamling, såfremt samtlige medlemmer er repræsenteret, og 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for ændringen. Er dette ikke tilfældet, indkaldes til ny generalforsamling senest 14 dage efter med det eller de punkter som eneste dagsorden. Den anden generalforsamling er altid beslutningsdygtig.

Der kræves ligeledes mindst 2/3 som majoritet af de tilstedeværende medlemmer for at ændre vedtægterne på anden generalforsamling.

10 – Foreningens ophør

Til foreningens ophør kræves mindst 2/3 af samtlige foreningens medlemmer.

Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, kan forretningsudvalget/bestyrelsen – seneste 30 dage efter – indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende medlemmer.

I forbindelse med vedtagelsen af foreningens ophør træffer generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal afgørelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue under hensyntagen til skyldige udgifter.

11 – Tegning – hæftelse

Foreningen forpligtelser ved underskrift af formanden og næstformanden i forening.

Formanden kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgående forpligtelse.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelse med den foreningen med til enhver tid tilhørende formue.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller forretningsudvalg/bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

_______________

– Vedtaget på stiftende generalforsamling den 22. juni 1992.

– § 5 ændret på ordinær generalforsamling den 22. marts 1996.